Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Baca Tulis Al-Qur'an
V
3
Sholat Dhuha
V
4
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TSPM)
V
5
Komputer
V
6
Dokter Kecil
V


Update : 03/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar